• Geneeskundige verklaring

  Sommige instanties verlangen soms een medische verklaring. In specifieke gevallen kunnen wij een geneeskundige verklaring afgeven. Hieronder kunt u lezen onder welke voorwaarden en in welke gevallen.

Sommige instanties verlangen soms een Geneeskundige verklaring

Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. 


De KNMG heeft als richtlijn dat uw behandelend arts geen geneeskundige verklaring mag afgeven over zijn eigen patiënten. Dit betekent dat uw huisarts geen geneeskundige verklaring mag afgeven.


Geneeskundige verklaringen zijn soms nodig om te kunnen beoordelen of iemand in staat is om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan of goed voor zijn/haar kinderen kan zorgen. 

Maar ook of terecht een geboekte reis is geannuleerd of iemand recht heeft op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte.


Alleen door een onafhankelijke arts

Een geneeskundige verklaring mag alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Deze arts kan een onafhankelijke beoordeling maken van de situatie. 

Het is echter wel verstandig om een patiënt te verwijzen naar een arts die de criteria kent voor het toewijzen van de desbetreffende voorziening. Als dat nodig is, kan die arts, met de toestemming van de patiënt, extra informatie bij zijn huisarts opvragen en/of bij andere behandelend artsen.


Waarom is dit zo geregeld?

 • Uw behandelend arts moet zich kunnen concentreren op de behandeling van zijn patienten. Een goede vertrouwensrelatie met de patiënt is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan onder druk komen te staan wanneer een voor de patiënt ongunstig oordeel moet worden gegeven en er een belangenconflict ontstaat. 

 • Het voorkomt dat de patiënt vanuit persoonlijke belangen niet alle informatie met zijn behandelaar deelt die noodzakelijk zijn voor zijn behandeling en/of toewijzing van de voorziening.

 • Een behandelend arts is niet altijd op de hoogte van de criteria die bepalen of een voorziening kan worden toegewezen, of de vaardigheden die nodig zijn om bepaalde dingen te doen. Het is daarom ook in het belang van de patiënt dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft, goed weet welke zaken wel en niet van belang zijn voor de beoordeling. Een en ander is een belangrijk criterium of onze medische praktijk het onderzoek voor u kan verrichten. Wij informeren u hierover graag.


  Voordat u  een medische keuring voor een Geneeskundige verklaring bij ons aanvraagt, 

  vragen wij u eerst het volgende te doen.

  U vraagt aan de instantie die van u een geneeskundige verklaring verlangt:

  - of er niet kan worden volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst

  - of er een afschrift van uw medisch dossier kan worden verzonden waarin belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van het gezichtsvermogen etc.)

  - een onafhankelijke arts voor u aan te stellen. U kunt dan ook vragen of de instantie de kosten wil voldoen voor deze medische keuring.


  Indien bovenstaande niet mogelijk is, kunt u contact met ons opnemen om te informeren 
  of wij deze medische keuring voor u kunnen verrichten.

  Voorwaarden voor de afgifte van een geneeskundige verklaring:
  - een duidelijke vraagstelling van de instantie die de geneeskundige verklaring verlangt.
  - wij moeten voor de beantwoording van de bovenstaande vraagstelling kunnen beschikken over feitelijke informatie van uw huisarts / specialist over uw gezondheidstoestand. U kunt hiervoor uw huisarts/specialist vragen om een afschrift van uw medisch dossier. Dit kan veilig via Zorgmail. 
  - wanneer wij medische informatie opvragen, zal dit moeten gebeuren met een medische machtiging en zijn er aanvullende kosten verbonden die de verstrekkende arts in rekening zal brengen. Het zelf opvragen en laten versturen van uw medische dossier scheelt u derhalve aanvullende kosten. 
  Zonder aanvullende informatie van uw behandelaar kunnen wij helaas geen geneeskundige verklaring opstellen.

  U respecteert onze beslissing. 
  Het kan zijn dat wij op basis van uw medische situatie en/of medische voorgeschiedenis een voor u minder gunstige of zelfs ongunstige geneeskundige verklaring moeten afgeven. Wij geloven echter in een objectieve medische beoordeling en houden ons hieraan vast.  Indien wij uw aanvraag als niet haalbaar inschatten,  laten wij u dat  weten, zodat u geen onnodige kosten maakt. In sommige gevallen wordt dit echter pas duidelijk nadat alle medische feiten op een rij zijn gezet en beoordeeld.